ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

1. Το διδακτικό έτος στα Καλλιτεχνικά Λύκεια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

2. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Λύκεια διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.

4. Στα Καλλιτεχνικά Λύκεια η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως τη λήξη των μαθημάτων σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 120).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Καλλιτεχνικό Λύκειο διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας.

1. Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Λυκείων ισχύουν όσα αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις και αφορούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που διδάσκονται στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2. Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων του Καλλιτεχνικού Λυκείου ανήκουν στην ομάδα Γ΄ συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος επιλογής της Α΄ τάξης Καλλιτεχνική Παιδεία.

Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας της Γ΄ τάξης του Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου ανήκουν στην ομάδα Δ΄ συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων επιλογής της Γ΄ Τάξης 1) Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) 2) Κεραμική, 3) Εργαστήρι Μάσκας και Θεατρικών Εξαρτημάτων, 4) Σκηνογραφία Ενδυματολογία, 5) Ντοκιμαντέρ, 6) Θεωρία Τέχνης-Στοιχεία Αισθητικής, 7) Φωτισμός Θεάτρου, 8) Δημιουργική Γραφή, 9) Κινηματογραφική Τεχνολογία-Φωτογραφία Κινηματογράφου, 10) Χορός για την Κάμερα.

3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Καλλιτεχνικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Λυκείων, για την αξιολόγηση ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2. Για τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ο τελικός βαθμός ανά μάθημα είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των δύο τετραμήνων.

3. α) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Καλλιτεχνικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Γ΄ τάξη Καλλιτεχνικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας και τη Φυσική Αγωγή και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

4. Για την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Λυκείου σε Καλλιτεχνικό Λύκειο είναι να έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης σε κάθε μάθημα Καλλιτεχνικής Παιδείας τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

5. α) Όταν οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα Καλλιτεχνικής Παιδείας, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Οι μαθητές στα μαθήματα της Καλλιτεχνικής Παιδείας εξετάζονται ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό και έναν ακόμη εκπαιδευτικό της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Τα αποτελέσματα τους δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση. Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5), επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη και στην ίδια Καλλιτεχνική Κατεύθυνση.

β) Όταν οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα Καλλιτεχνικής Παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου και εξετάζονται ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό και έναν ακόμη εκπαιδευτικό της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Τα αποτελέσματά τους δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές δεν επιτύχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα Καλλιτεχνικής Παιδείας, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

6. Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Καλλιτεχνικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

α. Όταν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα Καλλιτεχνικής Παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5), μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο μετά από την έκδοση αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου, εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν να παραπεμφθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Αν συμμετάσχουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ανεξάρτητα από το βαθμό επίδοσής τους σε αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.

β. Όταν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

γ. Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης παραπέμπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης, επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη και στην ίδια Καλλιτεχνική Κατεύθυνση. Ειδικώς, οι μαθητές της Γ΄ τάξης, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί την προφορική και γραπτή εξέταση. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

7. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή Καλλιτεχνικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/ κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.

8. Στους αποφοίτους του Καλλιτεχνικού Λυκείου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται όλα τα μαθήματα Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα. Στον Γ.Μ.Ο. απόλυσης δεν συνυπολογίζονται τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας.

9. Για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου στους μαθητές, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.